İnternette Ürün Kavramı

Bir ürünün İnternet üzerinden tedarik edilebilir ya da tüketilebilir olma durumu, İnternetteki ürünün genel özelliğidir. Buradaki tedarik ifadesi, sipariş anlamında değil, işletmeden tüketiciye online (çevrimiçi) olarak ulaştırma anlamındadır. Şekil 1.1’deki İnternette ürün şemasından görüleceği üzere İnternet üzerindeki ürün, dijital ürünler ve hizmetler şeklinde iki genel gruptan meydana gelmektedir.

Her iki grubun da İnternet üzerinden reklamı, sipariş ya da rezervasyonu, satışı, tüketimi ya da tedariki mümkündür. Bu iki genelleme dışında, diğer geleneksel ürün grupları, İnternetteki yan ürün sınıfında kabul edilebilir. Ancak diğer geleneksel mallar, İnternet ürünü değil, yan üründür. Çünkü bu gruba ait ürünlerin İnternet üzerinden tedariki ya da tüketimi mümkün değildir.

İnternet Ürün Şeması Kaynak: Haşıloğlu, 2009
Şekil 1.1 İnternet Ürün Şeması Kaynak: Haşıloğlu, 2009

Dijital ürünler;

Multimedya, e-metin, yazılım ve sanal değerler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Etkileşimli ortam olarak da adlandırılan multimedya, film ve müzik gibi uygulamalardır. Bu tür ürünler yaygın olarak İnternet üzerinden dağıtılmakta ve hatta tüketilmektedir. Dijital ürünlerin ikincisi, kısaca e-metin olarak ifade edilen elektronik metinlerdir. Elektronik metinlerin bir uzantısı olan e-kitapların pazara girmesiyle, basılı-ciltli kitaplara alternatif bulunmuştur. Öyle ki bu alternatifin üretim ve lojistik mali- yeti çok daha düşüktür. Kâğıt sarfiyatını ortadan kaldırma özelliğinden dolayı da çevrecidir. Son yıllarda, e-kitapların bu üstünlüklerinden dolayı tüketici tarafından tercihi ve tüketimi hızla artmış durumdadır.

Adobe kuruluşunun Acrobat yazılımı (“.pdf ” file), e-metinlerin İnternet kanalıyla pazarlanmasında aracılık eden en yaygın e-metin ürünü olarak bilinmektedir. Dijital ürünlerin üçüncüsü ise yazılımlardır. Paket programlar, işletim sistemleri ve programlama dilleri gibi bilgisayarı işlevsel hâle dönüştüren düzenli kod topluluklarının tamamı bu gruba girmektedir. Yazılımlar, dijital ortamların bir ürünü olduğundan, bunların web üzerinden pazarlanması uygun bir yöntemdir. Dijital ürün grubunun sonuncusu sanal değerlerdir. Online oyunlar içerisinde yer alan ve “item” olarak adlandırılan sanal ögeler, sosyal medyada satılan sanal hediyeler, Secondlife gibi geniş çaplı oyunlardaki uygulama ve eşyalar bu gruptadır. Her ne kadar bu ögeler birer sanal ürün olsa da ortaya koyduğu değer gerçektir.

Dijital ürünlerin perakende satışı ve müşteriye teslimatı web sayfaları aracılığıyla yapılmaktadır ve bu ürünlerin değeri her geçen gün artmaktadır. Örneğin multimedya ürünleri, hem geleneksel işletmelerin hem de sanal işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlama, yeni pazarlama kanalları açma ve yeni çalışma biçimlerine uyum gösterme avantajı vardır. İnternet üzerinden tedariki ya da tüketimi mümkün olan bir diğer ürün grubu ise hizmetlerdir.

Hizmetler

Hizmetler kendi içerisinde iki başlık altında toplanmıştır: geleneksek hizmetler ve online hizmetler. İnternetteki geleneksel hizmetler, hizmetini web uygulamalarına uyarlamış geleneksel hizmetlerdir. İnternet üzerindeki bankacılık hizmetleri, bu gruba verilecek en önemli örneklerdendir. İnternet bankacılığı hizmetleri sayesinde geleneksel bankacılık hizmetleri, 24 saat masa başından yürütülen modern bankacılığa dönüşmüştür. Ayrıca tüketici için sıkıcı olarak kabul edilen birçok hizmetlerde de İnternetten yararlanılmaktadır. Öyle ki bu sayede geleneksel banka şubelerinin yerini İnternet şubeleri almış durumdadır.

Bunun yanında, bankacılık işlemlerinin İnternette yoğunlaşmasından dolayı, bu sektördeki kuruluşların hizmet maliyetleri de düşmüştür. Bu nedenle birçok finans kuruluşu bu alanda büyük yatırımlar yapmaktadır. İnternetteki hizmete dayalı ürünlerin ikincisi, online hizmetlerdir. Gelişmiş web uygulamaları ile birlikte ortaya çıkan hizmetlerin geneline online hizmetler adı verilir. Online hizmetlerin ortaya çıkışıyla hizmet sektörüne yeni ürünler eklenmiştir. Bu sektördeki işletmelerin çoğunluğu, sadece web siteleri üzerinde faaliyet göstermektedir. İnternet kullanıcı sayılarının artmasıyla ortaya çıkan bu sanal işletmeler, geleneksel işletmelerin ticaret hacimlerini de zorlamaktadır. Akıllı arama motorları, sosyal medyalar, tartışma forumları, alan kaydı ve barındırma hizmetleri gibi alanlar, online hizmetlere verilebilecek yaygın örneklerdendir.

Tüm bunların yanında, İnternet ile birlikte cep telefonu, bilgisayar, kamera gibi geleneksel teknolojik ürünler de online ortamda yer bulmuştur. Başta teknolojik ürünler olmak üzere, somut malların geneli için kullanılan diğer geleneksel malların her ne kadar İnternetten tedariki mümkün olmasa da İnternet ürün şemasında, İnternette yan ürün pozisyonunda yer almaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren sanal perakendeciler, kendi ürün ve pazarına uygun strateji geliştirme durumundadırlar.

Her ne kadar geleneksel malların İnternetten tedariki mümkün olmasa da dünya sanal perakendecilik hacmini büyük oranda etkilemiş durumdadır. Dolayısıyla sanal perakendecilik hem dijital ürünlerin hem de geleneksel teknolojik ürünlerinin yürütüldüğü pazar platformudur. Bu platformun temel aracı web sayfalarıdır.

Dolayısıyla web sayfalarının kendisi bir sanal işletme için başlı başına bir üründür. Dolayısıyla bu ürüne değer yaratmak gereklidir. Bu değer için birincil koşul ise stratejik olarak tasarlanmasıdır. Tasarım için işletmeci, yazılımcı ve grafiker üçlüsü iş birliğinde çalışmalıdır. Sayfa hazırlanırken tasarımından kullanım kolaylığına, renk uyumundan hızlı erişime ve nihayetinde İnternette pazarlama stratejisine kadar her özelliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla web sayfaları başlı başına bir ürün olarak değerlendirilmelidir.

kaynakça; Anadolu Üniversitesi

Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Kitabı

Bir Cevap Yazın